Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig

Privacy

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Wie is Resume Recruitment?
Resume Recruitment verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, door je te koppelen aan één of meerdere vacatures. Resume Recruitment is gevestigd te Zwolle. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens gebeurt in ons computersysteem, wat is gemaakt door Otys.

2. Welke informatie wordt door Resume Recruitment verzameld en verwerkt?
Om gekoppeld te kunnen worden aan een vacature, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

3. Voor welke doeleinden zal Resume Recruitment gegevens over jou gebruiken?
Doeleinden
Resume Recruitment zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
1. Om jouw zo goed mogelijk te introduceren bij onze opdrachtgevers;
2. Om je informatie toe te zenden;
3. Om geanonimiseerde statistische data op te stellen;

Resume Recruitment gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en haar werkzaamheden. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Resume Recruitment jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Resume Recruitment kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het maken van een match tussen jouw en de opdrachtgever en/of deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Resume Recruitment jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Op welke wijze beschermt Resume Recruitment jouw persoonsgegevens?
Resume Recruitment zal jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
Resume Recruitment vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Resume Recruitment zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Resume Recruitment zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

5. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Resume Recruitment worden overgedragen aan een derde partij of dat Resume Recruitment fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

6. Inzage in en corrigeren van jouw gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Resume Recruitment wenden met het verzoek je mede te delen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Resume Recruitment deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Resume Recruitment verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Resume Recruitment deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Jouw persoonsgegevens zijn bij een sollicitatie doorgestuurd naar een opdrachtgever. Wij zijn niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval -indien gewenst- die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Resume Recruitment wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Resume Recruitment?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website www.resumerecruitment.nl zijn verkregen, of zijn doorgemaild naar medewerkers van Resume Recruitment.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van Resume Recruitment?
Resume Recruitment is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de dienstverlening van Resume Recruitment. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaan wij er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

9. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

10. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan j.koomen@resumerecruitment.nl.

 

Inloggen

Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in


Nog geen inlog? Schrijf je in